5-ГОДИШНА ГАРАНЦИЈА

БИДЕТЕ СПОКОЈНИ, СЕ ГРИЖИМЕ ЗА СÈ

5-ГОДИШНА ГАРАНЦИЈА

5-ГОДИШНА ГАРАНЦИЈА

Во период од пет години, или за изминати 150.000 km, зависно од условот што прв ќе се исполни, покриени сте без дополнителни трошоци.
3 ГОДИНИ ЧЛЕНСТВО ВО ПОМОШ НА ПАТ

3 ГОДИНИ ЧЛЕНСТВО ВО ПОМОШ НА ПАТ

Без оглед на ситуацијата, каде и да сте, ќе се погрижиме за сѐ со само еден телефонски повик.